Informarea cu privire la avantajele medierii

Slide206“Biroul de Mediator-Lidia Frunza”  NU PERCEPE ONORARIU  pentru sedinta de informare a părților cu privire la avantajele medierii!

SEDINTA ESTE GRATUITA  si poate avea loc in baza unei programari, la telefon: 0734.744.444.

 

Anul 2013, a marcat 10 ani de la  inceputurile profesiei de mediator in Romania, profesie fondata in anul 2003 prin proiectul-pilot al Ambasadei SUA si Ministerului Justitiei din Romania. In vederea perfectionarii institutiei medierii, au avut loc de-a lungul timpului o serie de modificari legislative.

Astfel, ca urmare a evolutiei cadrului legislativ, in anul 2013, prin Legea nr. 115/2012, cu modificarile si completarile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, legiuitorul instituie obligatia  legala pentru parti  ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta, sa se prezinte la mediator in vederea informarii obligatorii privind avantajele medierii, cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii.

Art. 2.alineatul.1“Daca legea nu prevede altfel, partile, persoanele fizice sau persoanele juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.” 

Noua obligatie a justitiabilului este prevazuta la articolul 60^1, introdus in Legea 192/2006.

Art.2.alineatul.60^1
” În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

  • b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;(in litigiile care au ca obiect neintelegerile dintre soti cu privire la    continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copilului, contributia parintilor la intretinerea copiilor, orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii)
  • c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” 

Scopul si rolul procedurii de informare  obligatorie privind avantajele medierii. 

Legiuitorul a ales sa aduca  modificari legislative Legii 192/2006, scopul  urmarit fiind, in principal,  informarea obligatorie a justitiabililor despre avantajele medierii si nu in ultimul rand, degrevarea instantelor de judecata, precum si cresterea calitatii actului de justitie. Continutul informarii obligatorii, trebuie sa cuprinda informatii relevante despre mediere si avantajele acestei proceduri si trebuie transmis astfel incat, sa putem obtine rezultate, sa se poata atinge scopul real pentru care legiuitorul a gandit modificarile legislative.

Rolul informarii, este acela de a aduce la cunostinta justitiabililor:

- definirea medierii si principiile acesteia

- modul in care se va desfasura procedura medierii

- drepturile si obligatiile partilor in procedura medierii

- avantajele  medierii

- rolul mediatorului

- efectele juridice ale acordului de mediere

Numai dupa ce toate aceste aspecte, au fost discutate in cadrul sedintei de informare, toate partile implicate in conflict, prezente la sedinta de informare, in deplina cunostinta de cauza, vor putea  decide daca,  in vederea rezolvarii conflictului dintre ele, doresc sa parcurga procedura medierii sau vor apela la instanta.

Cine poate sa realizeze procedura de informare privind  avantajele medierii?

Legea 192.Art.2.(completat de Legea 2014/2003) alineatul 1^3.-“Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris”

Potrivit Minutei din data de 02 decembrie 2013 punctul de vedere a Comisiei de lucru a CSM nr.1 este urmatorul:“procedura de informare, finalizata prin certificatul de informare, trebuie sa ramâna în competenta mediatorului, magistratul urmând sa informeze partile doar cu privire la existenta procedurii alternative, îndrumandu-le catre mediator pentru realizarea tuturor etapelor de mediere (inclusiv, deci, procedura de informare astfel cum este reglementata în legea speciala).” 

Cine trebuie sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii? 

Art. 2.alineatul.1Daca legea nu prevede altfel, partile, persoanele fizice sau persoanele juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii…”

Asadar informarea obligatorie privind avantajele medierii, se va face tuturor partilor, in sesiune comuna sau separata functie de caz.

Realizarea informarii obligatorii privind avantajele medierii 

Consiliul de Mediere propune astfel, un Ghid de aplicare unitara a Legii 192/2006, un indrumar de practica, fara  caracter obligatoriu, in scopul asigurarii unor practici unitare cu privire la organizarea sedintei de informare privind avantajele medierii.

1.În cazul în care, la mediator se prezintă toate partile implicate in conflict, mediatorul, va parcurge sedinta de informare obligatorie impreuna cu partile, in vederea informarii acestora despre avantajele medierii (conform Art. 26 alineatul 3) si va elibera la sfarsitul sedintei, Certificatul de Informare, conform Art.2.alineatul.1^1- “Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de  informare eliberat de mediatorul care a realizat  informarea”.

Certificatul de informare trebuie semnat de mediator si de partile participante la sedinta de informare. Eliberarea certificatului de informare se face numai dupa semnarea acestuia de catre mediator si toate partile implicate in conflict, indiferent daca  sedinta de informare a fost facuta in sesiune comuna sau separata.

Certificatul de informare va fi redactat de mediator si va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:

-datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei(obligatoriu denumire, sediul profesional si numarul certificatului de inregistrare fiscala cu data eliberarii acestuia)

-numar de inregistrare al certificatului si data inregistrarii in registrul formei de exercitare a profesiei

-datele de identificare a mediatorului care a realizat informarea

-data, ora si locul desfasurarii sedintei de informare

-partile participante cu toate datele de identificare(nume/denumire, domiciliu/sediu)

-obiectul conflictului si dupa caz numarul dosarului din instanta si instanta pe rolul careia se afla dosarul

-decizia fiecarei parti in urma informarii cu privire la acceptarea medierii

-semnatura si stampila mediatorului si semnatura partilor

Certificatul de informare se elibereaza intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul partilor informate, plus unul pentru arhiva formei de exercitare a profesiei.

2.În cazul în care, la mediator se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, informează partea solicitantă de existenţa a două posibilităţi privind participarea in intalniri comune  la procedura informării prealabile obligatorii, astfel:

a).Solicitantul să facă personal demersurile necesare pentru a participa impreuna cu  cealaltă/celelalte parte/parti la sedinta de informare obligatorie, urmând ca la prezentarea acestora împreună, mediatorul să realizeze  informarea conform Art. 26 alineatul 3- “Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu”.

b) La  cererea scrisă a solicitantului, mediatorul va adresa celeilalte părţi, în baza unui contract de pregătire a sedintei de informare, o  invitaţie cu confirmare de primire, în vederea participării părtilor,  împreună sau separat, la sedinta de informarea obligatorie şi gratuită, conform Art. 43 alin. 1-,,Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. Partea solicitanta va furniza mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti”

Prin urmare, mediatorul va putea incheia un contract de pregătire a sedintei de informare privind avantajele medierii, cu solicitantul, la  solicitarea scrisă a acestuia, având  ca obiect transmiterea unei/unor invitatii către partea, respectiv părţile, indicate de solicitant, in vederea  prezentarii celeilalte/celorlalte parti implicate in conflict, la sedinta de informare obligatorie si gratuita, la o dată şi o oră convenită de comun acord cu solicitantul. Cheltuielile aferente formalitatilor  de invitare a celeilalte/celorlalte parti vor fi suportate de catre partea solictanta

Contractul de pregatire a sedintei de informare privind avantajele medierii trebuie sa contina in mod obligatoriu:

-datele de identificare ale solicitantului

-datele de identificare si de contact ale mediatorului

-obiectul pe scurt al conflictului supus medierii din perspectiva solicitantului

-daca este cazul, numarul dosarului si instanta

-partile invitate si datele de contact ale acestora indicate de solicitant

-data, ora si locul stabilite pentru desfasurarea sedintei de informare despre avantajele medierii

-pretul contractului(serviciului)

Dupa semnarea contractului, mediatorul este liber sa depuna toate diligentele pe care le considera necesare in acord cu Art. 43 din Lege, pentru a asigura prezenta tuturor partilor in vederea desfasurarii sedintei de informare privind avantajele medierii.

In cazul  imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre  dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, cu acordul celorlalte parti si a solicitantului o noua data in vederea participarii la procedura informarii obligatorii.

*) In cazul in care, dupa demersurile legale  realizate de mediator, partea/partile  “accepta invitatia de a  participa la sedinta de informare, mediatorul, va parcurge sedinta de informare obligatorie impreuna cu partile, in vederea informarii acestora despre avantajele medierii(conform Art. 26 alineatul 3) si va elibera la sfarsitul sedintei, Certificatul de Informare conform Art.2.alineatul.1^1.

**)In cazul in care, dupa demersurile legale  realizate de mediator, partea/partile  “refuza in scris  participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei  prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data  fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un  proces-verbal, care se depune la dosarul  instantei.”-Art 2. alineatul 1^1.

Pocesul verbal va fi redactat de mediator si  va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:

-datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei(obligatoriu denumire, sediul profesional si numarul certificatului de inregistrare fiscala cu data eliberarii acestuia)

-numar de inregistrare al certificatului si data inregistrarii in registrul formei de exercitare a profesiei

-datele de identificare a mediatorului care a realizat informarea

-data, ora si locul desfasurarii sedintei de informare

-partile participante cu toate datele de identificare(nume/denumire, domiciliu/sediu)

-obiectul conflictului si dupa caz numarul dosarului din instanta si instanta pe rolul careia se afla dosarul

-motivul pentru care nu sa putut realiza informarea TUTUROR PARTILOR

-semnatura si stampila mediatorului si dupa caz, semnatura partilor prezente daca informarea se realizeza in intalnire comuna.

 Procesul verbal care se depune la dosarul instantei, trebuie sa aiba atasate, copii dupa confirmarea/confirmarile de primire a invitatiei/invitatiilor care au fost trimise/transmise partilor.

Procesul verbal scris si semnat de catre solicitant si de catre mediator, are scopul de a dovedi instantei buna credinta a solicitantului prin incercarea de a invita partea adversa la procedura de informare obligatorie despre avantajele medierii.

Procesul verbal se elibereaza intr-un numar de exemplare originale astfel: cate un exemplar pentru numarul de solicitanti, un exemplar pentru instanta si unul pentru arhiva formei de exercitare a profesiei.

Sancțiunea neîndeplinirii obligației de participare la ședința de informare

Sancțiunea ce intervine în caz de neîndeplinire a obligației de participare la ședința de informare privind avantajele medierii diferă în funcție de natura legală, convențională sau judecătorească a acestei obligatii.

Deși art. 2 alin.1 din legea medierii vorbește de obligația părților de a participa la ședința de informare privind avantajele medierii, alin.1^2 al aceluiași articol prevede sancțiunea inadmisibilității pentru situația în care reclamantul nu și-a îndeplinit această obligație.

 Art.2. alineatul. 1^2.

Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca  inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a  participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii  cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana  la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materie  prevazute de art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f).“

 Pârâtul nu este obligat să participe la o astfel de ședință, însă neparticiparea lui nu afectează dreptul reclamantului de a se adresa instanței.

Singura condiție pe care reclamantul trebuie să o îndeplinească este să se adreseze unui mediator care să-l notifice pe pârât în condițiile art. 43 din legea medierii, adresându-i o invitație scrisă, ce poate fi transmisă prin orice mijloc ce asigură confirmarea primirii textului (aceste mijloace sunt enumerate în art. 154 alin. (4)-(6) și art. 241 alin. (3) NCPC).

Dacă obligația de participare la ședința de informare a fost stabilită de instanță pe parcursul procesului, în temeiul art. 227 alin. (2) și (3) NCPC și art. 61 alin. (1) din legea medierii, sancțiunea este diferită după cum reclamantul sau pârâtul este cel care refuză să se prezinte la ședința de informare.

Astfel, în cazul reclamantului, vor fi aplicate dispozițiile art. 242 NCPC, întrucât, neîndeplinind o obligație stabilită în sarcina sa de instanță în cursul judecății, cauza va fi suspendată și nu va fi repusă pe rol până nu o îndeplinește în cursul termenului de 6 luni prev. de art. 416 alin. (1) NCPC, altminteri cererea se perimă.

Dacă pârâtul este cel care nu se conformează dispoziției instanței, textul art. 187 pct. 1 lit. f) NCPC privind posibilitatea aplicării unei amenzi nu acoperă această situație, întrucât se referă la refuzul părții de a se prezenta la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în situațiile în care a acceptat, potrivit legii. Așadar, pârâtului i se poate aplica o amendă doar în cazul în care a acceptat la sugestia instanței să se prezinte la ședința de informare și, ulterior, nu a făcut-o.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>